Uważny Blog

Warunki i Reguły Uczestniczenia w sesji Shinrin Yoku

Wiele osób szkolących się na przewodnika Shinrin Yoku/Kąpieli leśnych zadaje sobie pytanie: w jakim celu, co uwzględnić, i jakiego stylu językowo użyć. Nie ma niepotrzebnych pytać i zawsze warto pytać. =) 

To właśnie na naszym szkoleniu, krok po kroku, na podstawie tygodniowych zadań będziesz mógł w stanie zastanowić, sporządzić, i przygotować tego co jest potrzebne do prowadzenie sesji Shinrin Yoku.

Warunki uczestnictwa w sesji Shinrin Yoku, mają na celu jasne przedstawienie oczekiwań wobec uczestników (ale także musimy wziąć pod uwagę elastyczność w stosunku do nieprzewidzianych sytuacji i intencje uczestników), dbanie o ich bezpieczeństwo oraz stworzenie odpowiednich ram dla danej aktywności. 

Przy pisaniu takich warunków, warto uwzględnić następujące aspekty:

 1. Cel: Wyjaśnij cel i korzyści płynące z uczestnictwa w sesji. Daj uczestnikom jasny obraz tego, czego mogą się spodziewać, i dlaczego warto uczestniczyć w tej aktywności.
 2. Bezpieczeństwo i zdrowie: Uwzględnij zasady dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia uczestników, takie jak przestrzeganie wskazówek prowadzącego czy informowanie o ewentualnych problemach zdrowotnych.
 3. Ochrona środowiska: Wymień zasady związane z ochroną przyrody oraz dbaniem o środowisko naturalne, w którym odbywa się sesja.
 4. Etos i interakcje: Określ zasady dotyczące atmosfery, wzajemnego szacunku, współpracy i odpowiedzialności w grupie uczestników.
 5. Praktyczne informacje: Przedstaw wszelkie praktyczne informacje, takie jak wymagania dotyczące stroju, wyposażenia czy ostateczne terminy zgłoszeń i opłat.

W kwestii stylu językowego:

 1. Jasność i precyzja: Używaj jasnego, precyzyjnego języka, aby uniknąć nieporozumień. Stosuj krótkie, zrozumiałe zdania i proste sformułowania.
 2. Profesjonalizm: Stosuj profesjonalny ton, który przekazuje powagę i zaangażowanie organizatorów w sprawy związane z sesją.
 3. Przyjazność: Chociaż warto utrzymać profesjonalizm, używanie przyjaznego i życzliwego języka może pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z uczestnikami i zachęcić ich do przestrzegania zasad.
 4. Struktura i czytelność: Dbaj o odpowiednią strukturę dokumentu, dzieląc treść na punkty lub akapity, co ułatwi uczestnikom zrozumienie i zapamiętanie poszczególnych zasad.

Przygotowanie warunków uczestnictwa z uwzględnieniem powyższych aspektów pomoże stworzyć jasne, przejrzyste i skuteczne ramy dla uczestników sesji, co z kolei pozwoli na osiągnięcie celów i korzyści płynących z danej aktywności.

Warunki i pewne reguły uczestniczenia w sesji Shinrin Yoku są ważne z kilku powodów:

Bezpieczeństwo uczestników: Określone zasady mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom sesji. Przestrzeganie zasad, takich jak pozostawanie na wyznaczonej ścieżce czy unikanie dotykania roślin, które mogą być trujące, pozwala zminimalizować ryzyko urazów czy wypadków.

Ochrona przyrody: Reguły dotyczące ochrony środowiska naturalnego, takie jak nie zostawianie śmieci na terenie lasu, mają na celu zachowanie czystości i integralności ekosystemu, w którym odbywa się sesja.

Atmosfera relaksu i wyciszenia: Pewne zasady, takie jak zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów czy utrzymanie ciszy, mają na celu stworzenie atmosfery relaksu i wyciszenia, która pozwala uczestnikom na pełne doświadczenie kontaktu z naturą oraz na korzystanie z terapeutycznych korzyści płynących z Shinrin Yoku.

Wzajemny szacunek i współodpowiedzialność: Zasady dotyczące współodpowiedzialności grupowej oraz wzajemnego wsparcia i szacunku wobec innych uczestników sprzyjają budowaniu pozytywnych relacji i atmosfery życzliwości podczas sesji.

Indywidualna odpowiedzialność: Określone reguły uczestnictwa podkreślają, że każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoje działania oraz za przestrzeganie ustalonych zasad i wytycznych. Dzięki temu uczestnicy mogą lepiej przygotować się do sesji oraz zwiększyć swoją świadomość dotyczącą doświadczenia Shinrin Yoku.

Przykładowe warunki uczestnictwa w sesji kąpieli leśnej (jako przewodnik w trakcie szkolenia zastanów się czego brakuje w poniższym przykładzie):

 1. Zgoda na uczestnictwo: Uczestnik potwierdza, że dobrowolnie zgadza się na uczestnictwo w sesji kąpieli leśnej i zrozumiał cel oraz korzyści płynące z tej praktyki.
 2. Odpowiedni strój: Uczestnicy zobowiązani są do noszenia odpowiedniego, wygodnego stroju, dostosowanego do warunków pogodowych oraz do poruszania się w terenie leśnym.
 3. Punktualność: Uczestnicy powinni stawić się na miejsce zbiórki co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem sesji, aby umożliwić prowadzącemu sprawne rozpoczęcie zajęć.
 4. Bezpieczeństwo: Uczestnicy powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, wyznaczonych przez prowadzącego sesję, takich jak: pozostawanie na wyznaczonej ścieżce, unikanie dotykania roślin, które mogą być trujące, czy dbanie o własne zdrowie i samopoczucie.
 5. Ochrona przyrody: Uczestnicy zobowiązani są do szanowania przyrody i nie zostawiania śmieci na terenie lasu. Wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą po zakończeniu sesji.
 6. Zachowanie ciszy: W trakcie sesji kąpieli leśnej uczestnicy powinni zachować ciszę, aby umożliwić sobie i innym uczestnikom pełne doświadczenie kontaktu z naturą.
 7. Wyłączenie urządzeń elektronicznych: Uczestnikom zaleca się wyłączenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na czas trwania sesji, aby nie zakłócać atmosfery relaksu i wyciszenia.
 8. Odpowiedzialność za własne mienie: Uczestnicy są odpowiedzialni za swoje rzeczy osobiste. Organizatorzy ani prowadzący sesję nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone mienie.
 9. Ograniczenia zdrowotne: Uczestnicy z poważnymi problemami zdrowotnymi lub ograniczeniami ruchowymi powinni skonsultować się z lekarzem przed uczestnictwem w sesji kąpieli leśnej.
 10. Przygotowanie leków i środków medycznych: Uczestnicy, którzy regularnie przyjmują leki lub mogą potrzebować środków medycznych w nagłych przypadkach (np. leki na alergie, astmę, cukrzycę itp.), zobowiązani są do zabrania ze sobą odpowiedniej ilości tych środków na czas trwania sesji kąpieli leśnej. W przypadku konieczności zażycia leków lub zastosowania środków medycznych, uczestnik powinien poinformować prowadzącego sesję oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
 11. Rezygnacja z uczestnictwa: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sesji, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o swojej decyzji nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem sesji. W przeciwnym razie, uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za sesję.
 12. Współodpowiedzialność grupowa: Uczestnicy zobowiązani są do wzajemnego wsparcia i szacunku wobec innych uczestników sesji kąpieli leśnej. Należy dbać o atmosferę życzliwości i wspólnoty, a także przestrzegać zasad ustalonych przez prowadzącego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu wszystkim uczestnikom.
 13. Ryzyka fizyczne: Uczestnicy przyjmują na siebie ryzyka związane z sesją kąpieli leśnej, takie jak potknięcia, upadki, otarcia czy ukąszenia owadów. Należy zachować ostrożność i rozwagę podczas poruszania się w terenie leśnym oraz stosować się do wskazówek prowadzącego, aby zminimalizować ryzyko urazów czy wypadków. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji czy problemów zdrowotnych należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego sesję.
 14. Zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów: Uczestnicy sesji kąpieli leśnej zobowiązani są do powstrzymania się od spożywania alkoholu oraz palenia papierosów przed i w trakcie sesji. Alkohol i dym tytoniowy mogą wpływać negatywnie na doświadczenie uczestników oraz zakłócać atmosferę relaksu i wyciszenia, której celem jest osiągnięcie pełnego kontaktu z naturą.

Pamiętaj również, że regulamin uczestniczenia w kąpieli leśnych może być dostosowany to grupy docelowej lub danego klienta.

**************

Na naszym szkoleniu na przewodników Shinrin Yoku zachęcamy do bycia sobą.

Wszystkie Posty

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • News
 • Research Articles
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

Receive wellness inspirations in your inbox. Be the first to get updates about our trainings & retreats.

* indicates required
Anything specific you're interested in?

Share this:

error: Content is protected !!