The Mindful Tourist - New Logo

森の心・人の心
Journey Through Life With the Wisdom of the Forest

Kodeks postępowania i wytyczne Shinrin Yoku Association (Stowarzyszenia Shinrin Yoku; Stowarzyszenia Kąpieli Leśnych)

Kodeks postępowania i wytyczne Shinrin Yoku Association (SYA)

Kodeks postępowania i wytyczne Shinrin Yoku Association zostały opracowane i napisane przez założycielkę Shinrin Yoku Association i założycielkę The Mindful Tourist- 森の心・人の心 Journey Through Life With the Wisdom of the Forest, Milenę A. Guziak (MChem, PhDEng, MScPsy), która przeprowadziła wiele sesji Shinrin Yoku w różnych zakątkach świata, i opracowała szkolenia dla przewodników i instruktorów Shinrin Yoku.

Kodeks postępowania został uaktualniony trzykrotnie na podstawie opinii uczestników i praktykantów. Kodeks postępowania jest niezbędny z kilku powodów. 

Komitet Etyki Shinrin Yoku Association organizuje coroczne spotkanie, na którym dokonuje się rewizji kodeksu postępowania i wytycznych.

Zapewnienie Spójności i Jakości: Kodeks postępowania określa jasny zestaw oczekiwań dotyczących zachowania i wyników pracy przewodników i instruktorów Kąpieli Leśnych/Shinrin Yoku. Pomaga to zapewnić spójność i jakość we wszystkich sesjach Shinrin Yoku, niezależnie od miejsca, w którym się odbywają, lub osoby, która je prowadzi. To prowadzi do bardziej niezawodnego i pozytywnego doświadczenia dla uczestników. Jednakże uwzględnia on również różnice kulturowe, geograficzne i indywidualne.

Ochrona Uczestników: Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, poufności, integracji i szacunku pomagają chronić fizyczne i emocjonalne dobro uczestników. Buduje to zaufanie i pozwala uczestnikom w pełni zaangażować się w praktykę bez obaw.

Podtrzymywanie Profesjonalizmu: Kodeks promuje wysoki standard profesjonalizmu wśród przewodników i instruktorów. Określa oczekiwania dotyczące etycznego zachowania, ciągłego uczenia się i rozwoju zawodowego. Pomaga to utrzymać reputację Shinrin Yoku Association/Stowarzyszenia Kąpieli Leśnych/Shinrin Yoku i praktyki kąpieli leśnej.

Ochrona Środowiska: Ponieważ Shinrin Yoku wiąże się z budowaniem relacji z naturą/lasem, wytyczne dotyczące zarządzania środowiskiem i szacunku dla natury zapewniają, że praktyka jest zrównoważona i nie szkodzi środowisku.

Promowanie Integracji: Określając zobowiązanie do integracji i dostępności, kodeks postępowania zapewnia, że Shinrin Yoku jest praktyką otwartą i integracyjną dla wszystkich osób, niezależnie od ich pochodzenia czy zdolności.

Wskazówki dotyczące Rozwiązywania Konfliktów: Kodeks postępowania stanowi również podstawę do rozwiązywania konfliktów lub radzenia sobie z problemami, które mogą pojawić się między przewodnikami, instruktorami i uczestnikami. w

Kodeks Postępowania

Szacunek dla Natury: Jako że Shinrin Yoku (kąpiele leśne) koncentruje się na pogłębianiu więzi z naturą i promowaniu relaksacji poprzez zmysły, przewodnicy i instruktorzy powinni przestrzegać zasady szacunku dla natury przede wszystkim. Obejmuje to nie tylko docenianie piękna naturalnego świata, ale również zrozumienie jego ekologicznych złożoności i kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród uczestników. Powinni dawać przykład, podkreślając praktyki nie pozostawiania śladu w lesie, propagowania zrównoważonego wykorzystania zasobów leśnych i przekazywanie wiedzy o lokalnej florze i faunie – jeśli jest potrzebne. Ten szacunek jest również wyrażany poprzez uznanie praw wszystkich stworzeń w środowisku leśnym.

Profesjonalizm: Zachowanie profesjonalizmu jest kluczowe w każdej roli nauczycielskiej. Przewodnicy i instruktorzy powinni być zawsze uczciwi, godni zaufania i szanujący, dostarczając dokładne informacje i dając pozytywny przykład uczestnikom sesji Kąpieli Leśnych. Powinni zachować poufność, szanując prywatność uczestników i ich przeżycia podczas sesji Shinrin Yoku. Potencjalne konflikty interesów powinny być zarządzane w sposób transparentny, a przewodnicy zawsze powinni dążyć do ochrony i podtrzymania reputacji SYA i praktyki Shinrin Yoku.

Inkluzywność i Dostępność: Shinrin Yoku to praktyka, która powinna być otwarta i dostępna dla wszystkich, przekraczając społeczne, kulturowe i fizyczne granice. Przewodnicy i instruktorzy są zachęcani do tworzenia przyjaznego, inkluzywnego środowiska, które szanuje i docenia indywidualne różnice. Powinni również dążyć do zapewnienia dostępnych sesji, które dostosowują się do osób o różnych zdolnościach fizycznych, gwarantując, że każdy może doświadczyć korzyści płynących z kąpieli leśnych – ale, również rozpoznając swoje własne ograniczenia, aby zapewnić bezpieczną przestrzeń mentalną i jak i fizyczną.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność: Bezpieczeństwo uczestników to kluczowa odpowiedzialność przewodników i instruktorów. Muszą oni być dobrze zaznajomieni z wytycznymi i protokołami bezpieczeństwa, przygotowani na szereg potencjalnych sytuacji awaryjnych poprzez ocenę ryzyka psychicznego i fizycznego. Może to obejmować podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy, znajomość lokalnych zagrożeń oraz jasny plan na sytuacje awaryjne. Dodatkowo, powinni również zrozumieć potencjalne ryzyka i środki ostrożności (zachowując prywatność i promując odpowiedzialność za stan zdrowia uczestników) związane ze specyficznymi stanami zdrowia, które mogą mieć uczestnicy i jeśli jest potrzeba dokształcić się lub rozpocząć współpracę z osobami, które są ekspartami w zakresie specyficznych stanów zdrowia, etc.

Ciągłe Uczenie się i Rozwój: Aby zapewnić uczestnikom najlepsze możliwe doświadczenie, instruktorzy i przewodnicy kąpieli leśnych powinni być zaangażowani w swój ciągły rozwój zawodowy. Powinni oni być na bieżąco z najnowszymi badaniami naukowymi dotyczącymi Shinrin Yoku oraz szerszych dziedzin terapii naturą, integrować najlepsze praktyki i ciągle doskonalić swoje umiejętności. Regularny rozwój zawodowy i dzielenie się wiedzą w społeczności SYA to również kluczowy aspekt tego punktu.

Współpraca i Szacunek: “Zdrowa’ społeczność kwitnie na gruncie wzajemnego szacunku i współpracy. Przewodnicy i instruktorzy powinni traktować swoich kolegów z szacunkiem, budując poczucie koleżeństwa w SYA. Powinni współpracować, dzielić się wiedzą, wspierać się nawzajem i podejść do niesnasek z konstruktywnym dialogiem. Otwartość na informacje zwrotne jest również niezbędna do ciągłego doskonalenia się i rozwoju społeczności.

Jakość Usług: Zobowiązanie do świadczenia usług najwyższej jakości powinno kierować każdym aspektem pracy przewodnika i instruktora kąpieli leśnych. Obejmuje to staranne planowanie i realizację sesji Shinrin Yoku, uwagę na potrzeby i opinie uczestników oraz ciągłe starania o poprawę ogólnego doświadczenia. Dążenie do doskonałości powinno być ciągłym procesem, kierowanym przez informacje zwrotne i ewoluujące najlepsze praktyki.

Etyka Opieki: Etyka opieki obejmuje pielęgnowanie głębokiego poczucia współczucia i empatii. Przewodnicy i instruktorzy powinni wykazywać to zarówno wobec uczestników, jak i świata przyrody. Powinni zwracać uwagę na emocjonalne i fizyczne samopoczucie uczestników, zapewniając, że każdy czuje się komfortowo i bezpiecznie. Co więcej, ich troska powinna również obejmować środowisko leśne, przejawiając się w działaniach promujących ochronę i zdrowie świata naturalnego.

Etyka Integralności: Praktykowanie integralności jest kluczowe dla utrzymania zaufania i autentyczności w roli przewodnika czy instruktora. Oznacza to bycie prawdomównym, uczciwym i przejrzystym w każdej sytuacji. Przewodnicy i instruktorzy powinni otwarcie przyznawać się do swoich ograniczeń i obszarów niepewności, czy to dotyczy ich wiedzy, umiejętności, czy zakresu praktyki. Ważne jest, aby unikać wprowadzania uczestników w błąd poprzez przesadne podkreślanie ekspertyzy lub składanie nieuzasadnionych obietnic o wynikach Shinrin Yoku. Zamiast tego, powinni oni dążyć do realistycznego zarządzania oczekiwaniami uczestników i kierować ich do dodatkowych zasobów informacji lub ekspertów, gdy jest to konieczne. We wszystkich sytuacjach nacisk powinien być położony na szacunek dla prawdy i indywidualnej autonomii uczestnika.

Kompetencje Przewodnika Shinrin Yoku/ Przewodnika Kąpieli Leśnych

Kompetencja 1: Przestrzeganie Etycznego Kodeksu Postępowania

Przestrzeganie Etycznego Kodeksu Postępowania przez przewodnika Shinrin Yoku jest kluczowe dla jego praktyki. Ta kompetencja obejmuje zrozumienie, wewnętrzne przyswojenie i przestrzeganie Kodeksu Etyki Stowarzyszenia Shinrin Yoku i przejawia się na kilka sposobów:

1.1 Rozumienie Kodeksu: Przewodnicy muszą najpierw wykazać dogłębne zrozumienie Kodeksu Etyki. Obejmuje to wiedzę o każdej zasadzie i wytycznej, jej celu oraz tym, jak kształtuje rolę i zachowanie przewodnika.

1.2 Stosowanie Kodeksu: Rozumienie Kodeksu Etyki to tylko pierwszy krok; przewodnicy muszą także konsekwentnie stosować go w swojej pracy. Obejmuje to przestrzeganie wytycznych podczas sesji Shinrin Yoku, takich jak szanowanie poufności, zarządzanie konfliktami interesów, promowanie inkluzyjności i dostępności oraz wykazywanie głębokiego szacunku dla natury.

1.3 Rzecznictwo: Przewodnicy powinni promować Kodeks Etyki. Mogłoby to obejmować wyjaśnianie Kodeksu uczestnikom, gdy jest to istotne, promowanie jego zasad w swoich szerszych społecznościach i służenie jako model etycznego postępowania w praktyce Shinrin Yoku.

1.4 Aktualizacja wiedzy: Ponieważ Kodeks Etyki może ewoluować z czasem, przewodnicy powinni dokładać wszelkich starań, aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami lub dodatkami do Kodeksu. Powinni być zobowiązani do ciągłego uczenia się i rozwoju zawodowego w dziedzinie etyki związanej z byciem przewodnikiem Kąpieli Leśnych.

1.5 Samorefleksja i doskonalenie: Kompetencja etyczna obejmuje również regularną samorefleksję. Przewodnicy powinni okresowo oceniać swoje własne postępowanie i identyfikować obszary, w których mogą lepiej zgodzić się z Kodeksem Etyki. Może to obejmować poszukiwanie informacji zwrotnych od uczestników, rówieśników lub przełożonych i podejmowanie kroków w celu poprawy.

1.6 Etyczne podejmowanie decyzji: Przewodnicy niewątpliwie będą musieli stawić czoła sytuacjom, które wymagają etycznego podejmowania decyzji. Powinni być w stanie stosować zasady Kodeksu Etyki w tych sytuacjach, nawet gdy jest to trudne.

Kompetencja dotycząca przestrzegania Etycznego Kodeksu Postępowania jest podstawowa dla roli przewodnika Shinrin Yoku. Przestrzegając Kodeksu Etyki, przewodnicy utrzymują integralność praktyki Shinrin Yoku, chronią dobrostan uczestników i przyczyniają się do kultury szacunku, inkluzyjności i zrównoważonego rozwoju.

Kompetencja 2: Początek Sesji Shinrin Yoku

Udane sesje Shinrin Yoku zaczynają się od dobrze przeprowadzonego segmentu otwierającego. Ta kompetencja dzieli się na cztery komponenty:

2.1 Wprowadzenie i powitanie: Obejmuje to przedstawienie się przez przewodnika i zainicjowanie przedstawień wśród uczestników. Przewodnik powinien stworzyć ciepłe, przyjazne środowisko, które uspokoi uczestników. Może zapytać uczestników, jak się czują i przeprowadzić aktywność integrującą, aby zbudować zaufanie i poczucie bliskości. Ta aktywność może polegać na wspólnym obserwowaniu otoczenia naturalnego, czy ćwiczeniu z zakresu uważności, skupiającym uwagę grupy na bieżącej chwili, czy rozmowie o ich relacji z lasem, itd.

2.2 Omówienie sesji i oceny ryzyka:  Przewodnik Kąpieli Leśnych powinien jasno nakreślić, na czym będzie polegać sesja. Obejmuje to planowane zaproszenia Shinrin Yoku, spodziewany czas trwania i ewentualne przerwy. Przewodnicy powinni również poinformować uczestników o wszelkich potencjalnych zagrożeniach związanych z przebywaniem na łonie natury, takich jak nierówny teren, potencjalne alergeny czy obecność dzikiej fauny, oraz o potencjalnych ryzykach psychologicznych. Udostępnienie tych informacji na początku pozwala uczestnikom świadomie i bezpiecznie angażować się.

2.3 Eksplorowanie Shinrin Yoku: Tutaj przewodnik dzieli się z uczestnikami na temat Shinrin Yoku. Powinien omówić pochodzenie tej praktyki, jej znaczenie i korzyści. Przewodnik powinien również ustalić intencje  co do rezultatów sesji – na przykład relaksacji, głębszego połączenia z naturą i uważności. Jednakże biorąc pod uwagę, że on sam nie jest w stanie wszystkiego kontrolować i że uczestnik pełni dużą rolę w wyniku końcowym sesji. Ta część segmentu otwierającego może również obejmować odpowiedzi na pytania uczestników na temat praktyki. 

2.4 Ustalanie intencji: Przed rozpoczęciem sesji przewodnik może dać uczestnikom możliwość ustalenia osobistych intencji. Intencją może być cel lub nastawienie, na które uczestnik chce się skupić podczas sesji, na przykład relaksacja, uważność, eksploracja lub bliskość z lasem. Pomaga to dostosować nastawienie uczestników do nadchodzących zaproszeń Shinrin Yoku i pozwala im w pełni skorzystać z sesji.

2.5 Uczestnictwo w aktywnościach i adaptacja: Po wyjaśnieniu planu sesji, przewodnik powinien poinformować uczestników o różnych zaproszeniach, które będą realizowane podczas sesji Shinrin Yoku. Kluczowe jest przekazanie uczestnikom, że chociaż te aktywności mają na celu zwiększenie ich doświadczenia i połączenia z naturą, uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne. Przewodnik powinien stworzyć atmosferę szacunku i wyboru, podkreślając, że każdy uczestnik ma prawo angażować się w aktywności na swoim własnym poziomie komfortu. Jeżeli uczestnik czuje się nieswojo lub nie jest w stanie uczestniczyć w jakiejś aktywności, powinien mieć możliwość odstąpienia bez żadnej oceny czy presji. Dodatkowo, przewodnicy powinni być otwarci na dostosowywanie aktywności do potrzeb uczestników. Jeśli uczestnik ma jakieś ograniczenie fizyczne lub nie czuje się komfortowo z jakąś aktywnością, przewodnik powinien być gotowy do zaoferowania modyfikacji lub alternatyw. Ta elastyczność szanuje indywidualność i autonomię każdego uczestnika i zapewnia, że wszyscy mają pozytywne i komfortowe doświadczenie podczas sesji Shinrin Yoku. Wspiera zasady inkluzyjności i dostępności, umożliwiając wszystkim uczestnikom zaangażowanie się w sesję w sposób, który jest dla nich najodpowiedniejszy. Posiadanie tej kompetencji odzwierciedla zrozumienie i empatię przewodnika, które są kluczowe dla budowania zaufanego i gościnnego środowiska podczas sesji Shinrin Yoku. Niemniej jednak, przewodnik powinien być w stanie przejąć rolę lidera, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników.

Przewodnik Shinrin Yoku powinien posiadać kompetencje umożliwiające efektywne otwieranie sesji. Wprowadzenie jest kluczowym elementem sesji, ponieważ nadaje jej ton, przygotowuje uczestników na to, czego mogą się spodziewać, i tworzy wspierające, inkluzywne środowisko, w którym każdy czuje się mile widziany i doceniany.

Kompetencja 3: Budowanie zaufania i bliskości

Zaufanie i bliskość są kluczowymi elementami każdej grupowej aktywności, zwłaszcza w praktyce tak uważnej i refleksyjnej jak Shinrin Yoku. Ta kompetencja polega na budowaniu bezpiecznego i inkluzyjnego środowiska, które zachęca uczestników do otwartości i ekspresji. Oto, jak poszczególne punkty przyczyniają się do tego:

3.1 Uznanie i szacunek dla wyborów: Przewodnik powinien zawsze szanować autonomię uczestników. Obejmuje to zapraszanie, a nie nakazywanie uczestnikom dołączenia do aktywności, oraz uznanie, że każdy uczestnik ma wybór, jak angażuje się w sesję. Szacunek dla indywidualnych wyborów i preferencji buduje zaufanie i pomaga stworzyć bezpieczną przestrzeń.

3.2 Uzyskiwanie zgody: Mogą wystąpić sytuacje, w których przewodnik musi poprosić o zgodę, na przykład jeśli pewna aktywność wymaga kontaktu fizycznego (jak zaproszenia w parach) lub dotyczy doświadczeń osobistych. Rozpoznanie tych sytuacji i wyraźne uzyskanie zgody jest kluczowe dla szacunku granic uczestników i budowania środowiska zaufania.

3.3 Zachęcanie do samowyrażania: Podczas sesji przewodnik powinien zachęcać uczestników do swobodnego wyrażania siebie. Może to nastąpić podczas dyskusji grupowych, refleksji nad otoczeniem naturalnym, lub osobistych interpretacji zaproszeń Shinrin Yoku  z zakresu uważności. Cenienie i walidacja perspektyw i doświadczeń uczestników przez przewodnika pomaga stworzyć atmosferę akceptacji i inkluzyjności.

Kompetencja 4: Obecność przewodnika

Obecność przewodnika Shinrin Yoku odgrywa znaczącą rolę w ogólnym doświadczeniu uczestników. Ta kompetencja skupia się na tym, jak przewodnik zarządza sobą, grupą i sesją:

4.1 Uznanie indywidualnych różnic: Przewodnik powinien zawsze być świadomy zróżnicowanych potrzeb i tła uczestników. Uznając te indywidualne różnice, może lepiej dostosować aktywności, instrukcje i dyskusje do potrzeb każdego w grupie. Jednakże musimy pamiętać, że przewodnik Kapieli Leśnych powinien zdawać sobie sprawę z granic w stosunku do informacji o uczestnikach i kontekście przeprowadzanej sesji Kąpieli Leśnych. 

4.2 Bycie czujnym, empatycznym i reagującym: Kompetentny przewodnik jest czujny na potrzeby i reakcje uczestników i jest w stanie dostosować sesję w razie potrzeby. Obejmuje to oferowanie pocieszenia lub pomocy uczestnikom, którzy mają trudności, prowadzenie dyskusji i tworzenie bezpiecznego i inkluzyjnego środowiska.

4.3 Zapraszanie, a nie zmuszanie: Przewodnik powinien prezentować każdą aktywność lub zaproszenie w taki sposób, który podkreśla wybór uczestnika. Zapewnia to, że uczestnicy czują się komfortowo i swobodnie angażują się w sesję w sposób, który jest dla nich najodpowiedniejszy.

4.4 Tworzenie więzi człowiek-natura: Przewodnik powinien stworzyć możliwości dla uczestników, aby budowali więź z naturą podczas sesji. Może to obejmować prowadzenie uczestników do angażowania swoich zmysłów, obserwowania otoczenia lub reflektowania nad swoim doświadczeniem w lesie.

4.5 Tworzenie więzi człowiek-człowiek: Oprócz promowania połączeń z naturą, przewodnik powinien również promować połączenia między uczestnikami. Może to obejmować prowadzenie dyskusji grupowych, zachęcanie do wspólnych obserwacji lub inicjowanie aktywności grupowych.

4.6 Zarządzanie czasem i kierunkiem: Przewodnik powinien śledzić postęp sesji, zapewniając, że przebiega ona płynnie i na czas. Obejmuje to zarządzanie sekwencją i czasem trwania aktywności oraz prowadzenie grupy przez leśne otoczenie.

4.7 Podarunek z Lasu: Przewodnik powinien starać się stworzyć niezapomniane doświadczenia, jednakże rozumiejąc że nie może mieć pod kontrolą jak i co czują uczestnicy. Może to obejmować dostarczanie zasobów lub sugestii do dalszej nauki, zachęcanie uczestników do refleksji, lub prowadzenie końcowej aktywności, która pomaga uczestnikom zastanowić się, jak mogą przenieść to co wyciągają z sesji kąpieli leśnych do ich codziennego życia.

4.8 Utrzymywanie podstawowych elementów: Chociaż każdy przewodnik może wprowadzić swój unikalny styl i strukturę do sesji, powinien zachować podstawowe elementy sesji Shinrin Yoku, jak określono w ramach stowarzyszenia Shinrin Yoku.

Kompetencja 5: Wiedza przewodnika

Wiedza przewodnika Shinrin Yoku stanowi podstawę jego zdolności do prowadzenia efektywnych sesji. Ta kompetencja obejmuje zrozumienie praktyki Shinrin Yoku, zasad połączenia z naturą i dobrego samopoczucia, oraz zdolność czerpania z osobistych doświadczeń:

5.1 Demonstrowanie wiedzy z zakresu tematu: Przewodnik powinien mieć dogłębne zrozumienie Shinrin Yoku i dziedzin związanych z połączeniem z naturą. Obejmuje to teorię, badania i praktyczne zastosowania tych tematów. Powinien być w stanie dzielić się tą wiedzą z uczestnikami, gdy jest to odpowiednie, odpowiadając na pytania i dodając głębię do zaproszeń Kąpieli Leśnych i rozmów podczas sesji.

5.2 Zrozumienie podstawowych elementów Shinrin Yoku: Przewodnik powinien znać podstawowe elementy sesji Shinrin Yoku i zaproszenia Shinrin Yoku.

5.3 Czerpanie z doświadczeń osobistych: Kompetentny przewodnik  Kąpieli Leśnych powinien również czerpać ze swoich osobistych doświadczeń. Może to obejmować dzielenie się anegdotami lub przeżyciami o tym co las mu daje itd.. Osobista więź z lasem może sprawić, że sesja będzie bardziej zrozumiała, bliższa lub angażująca uczestników.

Kompetencja 6: Bezpośrednia i pełna współczucia komunikacja

Skuteczna komunikacja jest fundamentem przewodnika Shinrin Yoku. Ta kompetencja skupia się na zdolności przewodnika do jasnej i bezpośredniej komunikacji z uczestnikami:

6.1 Dzielenie się obserwacjami i tworzenie przestrzeni: Przewodnik powinien czuć się komfortowo, dzieląc się swoimi obserwacjami, intuicjami i myślami podczas sesji, o ile służy to doświadczeniu uczestników. Mogłoby to obejmować zwracanie uwagi na ciekawe zjawiska naturalne, oferowanie refleksji na temat praktyki, lub dzielenie się odpowiednimi spostrzeżeniami lub anegdotami. Przewodnik powinien jednak unikać karania lub krytykowania uczestników, jeśli ich reakcje lub doświadczenia nie są zgodne z oczekiwaniami przewodnika. Zamiast tego, przewodnik powinien pozwolić każdemu uczestnikowi na swoje unikalne doświadczenie, oferując wsparcie i tworząc przestrzeń dla nich, aby mogli badać swoje uczucia i myśli bez oceny.

6.2 Jasność i komunikacja bez przemocy: Przewodnik powinien dążyć do używania jasnego, prostego języka w swojej komunikacji. Obejmuje to udzielanie instrukcji, odpowiadanie na pytania i prowadzenie rozmów. Przewodnik powinien również praktykować komunikację bez przemocy, wyrażając się szczerze i z szacunkiem oraz okazując empatię i zrozumienie dla uczuć i potrzeb uczestników. Taki sposób komunikacji tworzy bezpieczne, wspierające środowisko, w którym uczestnicy czują się szanowani, słyszani i wolni do wyrażania siebie.

Kompetencja 7: Świadomość i refleksyjna praktyka

Przewodnik Shinrin Yoku prowadzi świadomość i refleksję, które są kluczowymi elementami tej praktyki opartej na uważności. Oto, jak ta kompetencja mogłaby się przejawiać:

7.1 Budowanie świadomości poprzez zaproszenia i obserwacje: Zaproszenia przewodnika do uczestnictwa w aktywnościach lub wspólne obserwacje naturalnego środowiska powinny mieć potencjał do budowania świadomości u uczestników. Mogłoby to obejmować prowadzenie uczestników do dostrojenia się do swoich zmysłów, zauważania szczegółów w swoim otoczeniu, lub obserwowania swoich myśli i uczuć, ale nigdy nie oceniając tego, co zauważają. Proces budowania świadomości pomaga uczestnikom nawiązać głębsze połączenie z sobą i swoim otoczeniem.

7.2 Zachęcanie do refleksji: Przewodnik powinien stworzyć możliwości uczestnikom do refleksji.  Mogłoby to obejmować prowadzenie rozmowy grupowej w kręgu, zapraszanie uczestników do prowadzenia dziennika lub dzielenia się swoimi myślami, lub zadawanie refleksyjnych pytań, które zachęcają uczestników do przemyślenia wpływu sesji Shinrin Yoku na ich myśli, uczucia i ogólne samopoczucie. Poprzez zachęcanie uczestników do formułowania własnych refleksji, przewodnik pomaga im przetworzyć swoje doświadczenia i zdobyć głębsze wgląd w siebie.

Kompetencja 8: Gotowość Przewodnika Shinrin Yoku 

Gotowość jest ważnym aspektem roli przewodnika Shinrin Yoku. Ta kompetencja obejmuje zrozumienie i zarządzanie potencjalnymi ryzykami związanymi z sesjami Shinrin Yoku/Kąpieli Leśnych:

8.1 Ocena ryzyka miejsca: Przewodnik powinien przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka miejsca, w którym odbędzie się sesja Shinrin Yoku. Obejmuje to identyfikację potencjalnych zagrożeń, takich jak trudny teren, niebezpieczne dzikie zwierzęta czy niekorzystne warunki pogodowe, oraz planowanie odpowiednich działań w celu minimalizacji tych ryzyk.

8.2 Ocena ryzyka psychologicznego i fizycznego: Oprócz oceny ryzyka fizycznego, przewodnik powinien również brać pod uwagę potencjalne ryzyko psychologiczne związane z sesją. Może to obejmować zarządzanie oczekiwaniami, odpowiedź na wszelkie niepokoje czy obawy uczestników dotyczące sesji oraz zapewnienie, że aktywności i rozmowy są prowadzone w sposób wrażliwy i wspierający. Wszystko to jest zależne od kontekstu przeprowadzanej sesji.

8.3 Warunki i Zasady: Przewodnik powinien opracować jasne warunki i zasady swoich sesji Shinrin Yoku, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ich regionie. Powinny one zawierać informacje o obowiązkach uczestników, polityce anulowania sesji oraz, przełożenia sesji, itd.

8.4 Przestrzeganie RODO lub innych regulacji dotyczących ochrony danych: W zależności od regionu, w którym działa przewodnik, może on musieć przestrzegać pewnych regulacji dotyczących ochrony danych, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej. Obejmuje to uzyskiwanie świadomej zgody uczestników na gromadzenie i wykorzystanie ich danych osobowych, odpowiednią ochronę tych danych oraz szanowanie praw uczestników do danych.

Dzięki wykazaniu tych kompetencji, przewodnik Shinrin Yoku zapewnia, że jego sesje są prowadzone bezpiecznie, odpowiedzialnie i zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nie tylko pomaga to chronić dobrostan uczestników, ale również wspiera integralność i profesjonalizm praktyki Shinrin Yoku.

Kompetencja 9: Zakończenie Sesji Shinrin Yoku

Zakończenie sesji Shinrin Yoku jest równie ważne jak jej początek i przebieg. Oto, jak może się to przejawiać:

9.1 Refleksje i Podziękowania: Przewodnik powinien zapewnić czas na podsumowanie i refleksje pod koniec sesji. Może to obejmować zaproszenie uczestników do podzielenia się swoimi doświadczeniami, uczuciami lub spostrzeżeniami. Przewodnik powinien również podziękować uczestnikom za ich udział i zaangażowanie.

9.2 Udzielanie Informacji: Przewodnik powinien dostarczyć uczestnikom informacji na temat tego, co mogą zrobić po sesji. Mogą to być sugestie dotyczące dalszego praktykowania Shinrin Yoku, zasoby do dalszej nauki lub informacje o przyszłych sesjach.

9.3 Wsparcie po Sesji: Przewodnik powinien zapewnić wsparcie po sesji, jeśli jest to potrzebne. Może to obejmować odpowiedź na pytania, udzielanie dodatkowych informacji lub zasobów, lub udzielanie wsparcia emocjonalnego, w zależności od kontekstu przeprowadzanej sesji.

9.4 Uznanie i Honorowanie Przyrody: Ważne jest, aby przewodnik podkreślił znaczenie lasu w sesji Shinrin Yoku i podziękował jej za możliwość budowania więzi. To może obejmować symboliczne gesty, takie  moment ciszy w imieniu lasu czy inny czy akt wdzięczności.

Kompetencją przewodnika jest nie tylko skuteczne prowadzenie sesji Shinrin Yoku, ale również jej odpowiednie zakończenie. Prawidłowe zakończenie sesji pomaga uczestnikom zamknąć doświadczenie, zreflektować nad tym, czego doświadczyli, i przygotować się do powrotu do codziennej rutyny, mając na uwadze to, czego doświadczyli podczas sesji.

Dołącz do NAS

Szkolenie w j. polskim online.

Szkolenie na Przewodnika Shinrin Yoku lub Kąpieli Leśnych w j. angielskim w Japonii

Zanurz się w spokojnym świecie Shinrin Yoku dzięki naszemu 10-tygodniowemu programowi szkoleniowemu, starannie zaplanowanemu, by połączyć moduły online z autentycznym doświadczeniem na miejscu w Japonii 🌳🇯🇵.

Rozpocznij swoją podróż z elastycznymi harmonogramami nauki online (czas GMT-3, Argentyna) 🖥️🌐: 🌿 21 lipca (piątek), 12:00 🌿 28 lipca (piątek), 14:00 🌿 4 sierpnia (piątek), 8:00 (Więcej terminów dostępnych na naszej stronie internetowej!)

Dołącz do nas na 5-dniowe intensywne doświadczenie w bujnych krajobrazach Nara w Japonii 🏞️🎑: 🍁 2-6 października 2023 🍁 9-13 października 2023

Recent Posts

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • News
 • Research Articles
 • Research Digest
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

Subscribe to our Shinrin Yoku Newsletter. Get inspired through the wisdom of the forest.

* indicates required

森の心・人の心
Journey Through Life With the Wisdom of the Forest

Share this:

logged_in_greeting="Hi! How may we assist you today?" logged_out_greeting="Hi! How may we assist you today?">
error: Content is protected !!